EU:s läckta utkast till förhandlingsmandat

I somras läckte EU:s förhandlingsmandat för förhandlingarna med USA om TTIP. För att göra det lite lättare att sätta sig in i vad som egentligen sägs i mandatet har vi översatt det till svenska, i sin helhet. Vi har även inkluderat vissa förklarande länkar för den som vill läsa mer. Det här är alltså underlaget för EU:s utgångspunkt i förhandlingarna.

Rekommendation för ett

rådsbeslut

bemyndigande att inleda förhandlingar om ett omfattande handels-och investeringsavtal, som kallas the Transatlantic Trade and Investment Partnership, mellan EU och USA.

FÖRKLARANDE MEMORANDUM / MOTIVERING

1. Bakgrund

EU och USA delar politiska och ekonomiska intressen grundade på demokrati, rättsäkerhet och universella mänskliga rättigheter. Både EU och USA är globala aktörer som bidrar väsentligt till världsfred och säkerhet, samt bearbetandet av globala utmaningar, såsom fattigdomsbekämpning. EU och USA är världens största globala handelsländer och investerare. Tillsammans står EU och USA för nästan hälften av den globala BNP:n och en tredjedel av den totala världshandeln. Den transatlantiska ekonomiska förbindelsen är bland de mest öppna i världen och de två marknaderna är djupt integrerade genom stora handels- och investeringsflöden: 2011 uppgick den bilaterala handelsvolymen av varor och tjänster till 702.6 miljarder euro, medan bilateral investeringsandel var 2.394 biljoner euro samma år.

Den bilaterala handelsrelationen är extremt viktig för båda parter. 2011 var EU USA:s främsta handelspartner och representerade 17,6% av deras handel med varor, medan USA var EU:s näst största handelspartner med 13,9% av EU:s totala dito. Den bilaterala handelsbalansen har traditionellt varit till EU:s fördel, stående på 73,5 miljarder euro 2011.

The Communication on Trade, Growth and World Affairs (2010) refererar till USA som en strategisk partner och understryker att vår kapacitet att tillsammans lyfta fram regleringsmässiga hinder för handel är avgörande för att nå en närmare ekonomisk integration mellan EU och USA.

Under toppmötet den 28 november 2011 etablerade ordförande Jose Manuel Barroso, ordförande Herman Van Rumpuy och president Barack Obama en High Level Working Group on Jobs and Growth (HLWG). De gav den i uppgift att identifiera politik och åtgärder för att öka handel och investering, i syfte att stödja ömsesidigt fördelaktigt jobbskapande, ekonomisk tillväxt och konkurrens.

I juni 2012 hade HLWG analyserat ett brett spann av potentiella möjligheter för att utöka transatlantisk handel och investering. I sin delrapport nådde HLWGs ordföranden, kommissionär Karel De Gucht och USA:s handelsombud (United States Trades Representative, USTR) Ron Kirk, slutsatsen att ett omfattande avtal, som tar upp ett brett spann av bilaterala handels- och investeringspolicies så väl som frågor om gemensam hänsyn med avseende på tredje länder, potentiellt kunde erbjuda signifikanta fördelar för båda ekonomierna.

HLWG fortsatte sitt intenstiva arbete under det andra halvåret 2012 med målet att specificera i vilken utsträckning parterna är överens om omfattningen av ett potentiellt handelsinitiativ och graden av gemensam ambition vad gäller deras respektive prioriteringar. En slutgiltig rapport publicerades den 13 februari 2013. Den rekommenderade EU:s och USA:s ledare att USA och Europeiska unionen, i enlighet med deras respektive inhemska förfaranden, bör inleda förhandlingar kring ett omfattande och ambitiöst avtal som tar upp ett brett spann av bilaterala handels- och investeringsfrågor, inklusive frågor om reglering, och bidrar till utvecklingen av globala regler. Det rekommenderade även att syftet med ett sådant avtal borde vara att uppnå ett marknadstillträdespaket som sträcker sig utöver vad USA och EU uppnått i tidigare avtal. Det poängterade också att en betydande del av fördelarna med ett potentiellt transatlantiskt avtal beror på förmågan hos USA och EU att satsa på nya och innovativa tillvägagångssätt för att reducera icke-tariffära barriärers negativa effekter på handel och investering, med målet att progressivt röra sig mot en mer integrerad transatlantisk marknad.

HGLW rekommenderade att de båda sidorna utforskar nya sätt att behandla dessa “bakom-gränsen”-hinder (“behind-the-border” obstacles) för handel, inklusive, där det finns möjlighet, direkta åtgärder som hjälper till att minska onödiga kostnader och administrativa dröjsmål som uppstår till följd av reglering, samtidigt som man uppnår de nivåer av av hälsa, säkerhet och miljöskydd som anses lämpliga av vardera sida, eller på andra sätt uppfylla legitima reglerande mål. Ett delat huvudfokus bör vara att identifiera nya sätt att förebygga att icke-tariffära barriärer begränsar amerikanska och europeiska företags kapacitet att förnya sig och konkurrera på globala marknader.

Inför ett eventuellt beslut om att inleda sådana förhandlingar, har kommissionen gjort en konsekvensanalys av ett potentiellt handelsinitiativ med USA och analyserat olika handelspolitiska alternativ. Analysens slutsats blev att ett ömsesidigt handels- och investeringsavtal, med målet att tackla i synnerhet regelmässiga hinder för handel, skulle vara det mest fördelaktiga politiska alternativet för Europeiska unionen med avseende på BNP-tillväxt, export, sysselsättning och löner.

Ett omfattande handels- och investeringsavtal skulle kunna öka EU:s BNP mellan 0,27% och 0.48%, och EU:s nationalinkomst med upp till 86 miljarder euro.

I sin resolution om handel och ekonomiska relationer med USA från oktober 2012, yrkade Europaparlamentet på inledandet av förhandlingar om ett omfattande handelsavtal mellan EU och USA.

Med anledning av de potentiella ekonomiska och sociala fördelarna en djupare transatlantisk ekonomisk integration skulle kunna innebära för EU, ålade Europeiska rådet på sitt möte i februari 2013 kommissionen och rådet att följa upp HLGW:s rekommendationer utan fördröjning under nuvarande ordförandeskap.

2. Utformning och räckvidd

Avtalet skulle bidra till den progressiva och ömsesidiga liberaliseringen av handel och investering i varor och tjänster, så väl som regler för handel och investeringsrelaterade problem med särskilt fokus på avskaffning av onödiga rättsliga barriärer. Avtalet kommer att vara ambitiöst och sträcka sig utanför existerande WTO-åtaganden. För att vara balanserat och kommersiellt attraktivt för EU, bör avtalet inkludera åtaganden med hänsyn till enheter på samtliga myndighetsnivåer.

3. Förberedelse av utkastets förhandlingsdirektiv

Medlemsländer och civilsamhälle konsulterades i förväg inför förberedelsen av utkastet till förhandlingsdirektiv inom ramarna för den analys av effekterna som kommissionen tagit fram.

4. Förfaranden

I enlighet med normal praxis och med EU-fördraget kommer kommissionen föra förhandlingarna i samråd med medlemsstaterna i behörigt utskott i rådet. Kommissionen skall rapportera regelbundet till denna kommitté och till Europaparlamentet om förhandlingsläget

Kommissionen rekommenderar rådet:

– att anta det bifogade beslutet vilket ger kommissionen tillstånd att å Europeiska unionens vägnar förhandla om ett omfattande handels- och investeringsavtal, kallat Transatlantic Trade and Investment Partnership, mellan Europeiska unionen och USA;

– att utfärda de förhandlingsdirektiv som finns bifogade till beslutet;

– att utse den särskilda kommitté som föreskrivs i artikel 207 TFEU, att medverka i detta arbete.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR

Med hänsyn till the Treaty on the Functioning of the European Union, och i synnerhet dess artiklar 218(3) och (4),

Med hänsyn till rekommendationen från Europeiska kommissionen,

Om att förhandlingar bör inledas med sikte på att sluta ett omfattande handels- och investeringsavtal, kallat the Transatlantic Trade and Investment Partnership, med USA,

FATTAT DETTA BESLUT:

Artikel 1

Kommissionen bemyndigas härmed att å unionens vägar förhandla fram ett omfattande handels- och investeringsavtal med USA.

Artikel 2

Kommissionen ska förhandla om avtalsvillkoren utifrån de förhandlingsdirektiv som fastställs i bilagan.

Artikel 3

Förhandlingarna skall genomföras i samråd med kommittén för handelspolitik (the Trade Policy Committee) enligt artikel 207 (3) i fördraget.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till kommissionen.

Utfärdad i Strasbourg,

För rådet

Ordföranden

BILAGA

Arten och omfattningen av avtalet

1. Avtalet kommer uteslutande innehålla bestämmelser om handel och handelsrelaterade områden som är tillämpliga mellan parterna. Avtalet bör bekräfta att det transatlantiska frihandelsavtalet är baserat på gemensamma värderingar, inklusive skyddandet och främjandet av mänskliga rättigheter och internationell säkerhet.

2. Avtalet ska vara omfattande, balanserat och helt i överensstämmelse med WTO:s regler och förpliktelser.

3. Avtalet skall sörja för ömsesidig liberalisering av handeln med varor och tjänster, så väl som regler för handelsrelaterade frågor med en hög ambitionsnivå som går utöver de befintliga WTO-åtagandena.

4. Avtalets skyldigheter ska vara bindande på alla statliga nivåer.

5. Avtalet bör vara sammansatt av tre nyckelkomponenter: (a) marknadstillträde, (b) frågor om reglering och icketariffära hinder (NBTs), och (c) bestämmelser. Alla tre komponenter kommer förhandlas fram parallellt och utgöra del av ett enskilt avtal för att garantera ett balanserat utfall mellan avskaffandet av tullar och avskaffandet av onödiga regelmässiga handelshinder.

Förord och generella principer

6. Förordet kommer påminna om att partnerskapet med USA är baserat på gemensamma principer och värderingar förenliga med principerna och målen för unionens yttre åtgärder. Det kommer, bland annat, att hänvisa till:

– Gemensamma värderingar inom områden som mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, demokrati och rättsäkerhet;

– Parternas åtaganden för hållbar utveckling och internationell handels bidrag till hållbar utveckling i deras ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner, inklusive ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla, så väl som skydd och bevarande av natur och naturresurser;

– Parternas åtaganden till ett avtal i full överensstämmelse med de rättigheter och skyldigheter som följer av WTO och stöd för det multilaterala handelssystemet;

– Parternas rättighet att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå legitima politiska mål på grundval av nivåerna av skydd för hälsa, säkerhet, arbetstagare, konsumenter och miljö som de anser lämpligt;

– Parternas gemensamma mål att ta med i beräkningen de särskilda utmaningar som finns för små- och mediumstora företag att bidra till utvecklingen av handel och investering;

– Parternas åtagande att kommunicera med alla relevanta intresserade parter, inklusive privat sektor och offentliga organisationer.

Målsättningar

7. Syftet med avtalet är att realisera den outnyttjade potentialen av en verklig transatlantisk marknad, för att generera nya möjligheter för jobbskapande och tillväxt genom ökat marknadstillträde och högre grad av regelmässig kompatibilitet

8. Avtalet bör erkänna att hållbar utveckling är ett övergripande mål för parterna och att de kommer sträva efter att säkerställa och underlätta respekten för internationella miljö- och arbetsavtal och standarder, och samtidigt främja en  höga skyddsnivå för miljön och arbetsmarknaden. Avtalet bör också erkänna att parterna inte ska uppmuntra handel eller utländsk direktinvestering genom att sänka inhemska miljö-, arbets- eller hälso- och säkerhetslagar och standards, eller genom att minska grundläggande arbetsstandarder eller policies och lagar med syfte att skydda och lyfta fram kulturell mångfald. Avtalet ska inte innehålla villkor som skulle riskera att äventyra unionens kulturella och språkliga mångfald, nämligen i den audio-visuella sektorn.

Marknadstillträde

9. Tullar på import och export

Målet kommer att vara att avskaffa alla tullar på bilateral handel, med det gemensamma målet att åstadkomma en väsentlig eliminering av tullar när det träder i kraft, och en utfasning av de mest känsliga taxorna inom kort tidsram.

Under förhandlingarna kommer parterna överväga alternativ för behandling av de mest känsliga produkterna, inklusive tullkvoter.

Alla tullar, skatter, avgifter eller avgifter för export och kvantitativa restriktioner på export till den andra parten som inte är motiverade av undantag i avtalet, skall avskaffas när avtalet träder i kraft.

10. Ursprungsbestämmelser

Förhandlingarna ska sträva efter att förena EU:s och USA:s inställningar till ursprungsbestämmelserna på ett sätt som bidrar till handelslättnader och tar hänsyn till EU:s producenters intressen. De bör också sikta mot att säkerställa att administrativa fel hanteras på ett passande vis. Utrymmet för sammanordnande med länder som har ingått handelsavtal med både EU och USA kommer tas i beaktning.

11. Generella undantag

Avtalet kommer innehålla en generell undantagsklausul baserad på artiklarna XX och XXI GATT.

12. Garantier

För att maximera liberaliseringsåtaganden, kan avtalet komma att innehålla en ömsesidig garantiklausul enligt vilken båda parter har möjlighet att , helt eller delvis, ta bort handelsförmåner där en ökad import av produkter från den andra parten orsakar, eller hotar att orsaka allvarliga skador på den inhemska industrin.

Handel i tjänster och investering

13. Målet för förhandlingarna om handel i tjänster kommer vara att binda existerande fristående nivåer av avreglering hos de båda parterna till den högsta nivå av avreglering som finns införlivad i existerande frihandelsavtal, samtidigt som man försöker uppnå nytt marknadstillträde genom att ta itu med gamla långvariga hinder för marknadstillträde, med hänsyn till vissa sektorers känsliga natur. Dessutom kommer USA och EU inkludera bindande åtaganden för att skapa insyn, opartiskhet och rättssäkerhet när det gäller tillståndsgivning och kvalifikationskrav samt förfaranden, samt förbättra de rättsliga dicipliner som ingår i USA:s och EU:s nuvarande frihandelsavtal.

14. Avtalet kommer inte utesluta genomdrivandet av undantag, som är försvarbara med hänsyn till relevanta WTO-regler, kring utbudet av tjänster.

15. Målet för förhandlingarna angående investeringar kommer vara att förhandla om investeringsliberalisering och skyddsåtgärder, inklusive en tvistlösningsmekanism (Investor-state dispute settlement-klausul (ISDS)), på basis av de högsta nivåerna för avreglering och de högsta standarder för skydd som båda parter har förhandlat fram till dags dato.

16. Vad gäller investeringsskydd bör målet för respektive avtalsbestämmelser vara att:

– tillhandahålla högsta möjliga nivå av lagligt skydd och säkerhet för europeiska investerare i USA,

– tillhandahålla ett främjande av europeiska skyddsstandarder, vilket borde öka Europas attraktivitet som föremål för utländsk investering,

– tillhandahålla lika konkurrensvillkor för investerare i USA och EU,

– bygga vidare på medlemsländernas erfarenheter och bästa praxis vad gäller deras bilaterala investeringsavtal med tredjeländer,

– inte skada EU och medlemsländernas rätt att, i överensstämmelse med deras respektive befogenheter, besluta om och genomdriva nödvändiga åtgärder för att bibehålla legitima offentligpolitiska mål, vad gäller exempelvis det sociala, miljö, säkerhet, hälsa och sjukvård, på ett icke-diskriminerande vis. Avtalet bör respektera EU:s och medlemsländernas politik för främjande och skyddande av kulturell mångfald.

Målsättning: avtalets investeringsskyddsavsnitt bör täcka ett brett spann av investerare och deras investeringar, inklusive immaterialrätt, oavsett om investeringen görs före eller efter att avtalet trätt i kraft.

Behandlingsstandarder: förhandlingarna bör sträva efter att inkludera i synnerhet, men inte enbart, följande standarder för behandling och regler:

a) rättvis och skälig behandling, inklusive ett förbud mot oskäliga, godtyckliga eller diskriminerande åtgärder,

b) nationell behandling

c) mest-gynnad-nationsbehandling (se t.ex WTO:s förklaring av most-favoured nation här)

d) skydd mot direkt och indirekt expropriering, inklusive rätten till snabb, adekvat och effektiv ersättning,

e) fullt skydd och säkerhet för investerare och investeringar,

f) andra effektiva skyddsåtgärder, så som en “paraply-klausul” (“umbrella clause”)

g) fri överföring av kapitalfonder och betalningar för investerare,

h) regler för subrogation (subrogation är den juridiska termen för när en part tar över en annan parts fordran på en tredje part )

Tillämpning

Avtalet bör ha som målsättning att inkludera en effektiv och avancerad ISDS-mekanism, som sörjer för öppenhet, medlares självständighet, samt förutsägbarhet, inklusive en direkt möjlighet för bindande tolkning av avtalet för alla parter. State-to-state dispute settlement bör inkluderas, men inte hindra investerares rätt att åberopa ISDS-mekanismer. Det bör erbjuda investerare ett brett utbud av medlingsforum likt de som nu finns tillgängliga under medlemsländernas bilaterala investeringsavtal. Hänsyn bör tas till möjligheten att inom avtalet skapa en besvärsinstansmekanism applicerbar på ISDS.

Relation till andra delar av avtalet

Investeringsskydd bör ej länkas till marknadstillträdesåtaganden i andra delar av avtalet. Dessa marknadstillträdesåtaganden kan, när det är nödvändigt, inkludera regler som förbjuder verkställandekrav. Alla sub-centrala organ och entiteter (så som stater eller kommuner) bör effektivt åtlyda avtalets investeringsskyddskapitel.

Offentlig upphandling

17. Avtalet bör sträva efter maximal ambitionsnivå, som komplement till resultatet av förhandlingarna kring det reviderade multilaterala avtalet om offentlig upphandling (Government Procurement Agreement, i termer av skydd (upphandlingsenheter, sektorer, tröskelvärden och servicekontrakt, inklusive i synnerhet offentlig byggnation). Avtalet kommer syfta till ökad ömsesidig tillgång till offentliga upphandlingsmarknader på alla administrativa nivåer (nationella, regionala och lokala), inklusive områdena för försvar och säkerhet, så som det definieras i Direktiv 2009/81/EC och allmännyttiga företag, omfattande relevanta utövare verksamma på området och garantera en behandling som inte är mindre fördelaktig än den av lokalt etablerade leverantörer.  Avtalet ska också omfatta regler och dicipliner för att behandla barriärer som har en negativ inverkan på varandras marknader för offentlig upphandling, inklusive krav på lokalisering samt anbudsförfaranden, tekniska specifikationer, avhjälpningsförfaranden och befintliga uppdelningar, inklusive en effektivisering, förenkling och ökad insyn vad gäller förfarandena för små och mellanstora företag, när det anses passande och i syfte att öka marknadstillträdet.

Frågor om reglering och icketariffära hinder

18. Avtalet kommer sträva efter att avlägsna onödiga hinder för handel och investering genom effektiva och ändamålsenliga mekanismer genom att främja en ambitiös nivå för regelmässig kompatibilitet för varor och tjänster, bland annat genom ömsesidigt erkännande, anpassning eller andra medel som kan förbättra samarbetet mellan tillsynsmyndigheter. Regelmässig kompatibilitet ska vara utan förbehåll för rätten att reglera i enighet med de nivåer för hälsa, säkerhet, arbete, miljöskydd och kulturell mångfald som vardera sida anser lämpliga, eller som på annat sätt uppfyller legitima lagstiftningsmål, och kommer vara i enlighet med de mål som finns uppsatta i paragraf 8. För detta ändamål kommer avtalet innehålla bestämmelser om följande frågor:

Sanitära och fytosanitära åtgärder (nationella hälso– och säkerhetsföreskrifter. SPS)

Vad gäller SPS-åtgärder ska förhandlingarna följa de förhandlingsdirektiv som antagits av Europarådet den 20 februari 1995 (dokument 4976/95). Parterna skall fastställa bestämmelser som bygger på WTO-SPS-avtalet och på bestämmelserna i det gällande veterinärmedicinska avtalet, införa discipliner som avser växtskydd och upprätta ett bilateralt forum för förbättrad dialog och förbättrat samarbete vad gäller SPS-frågor.  På områden som omfattas av gällande veterinära avtal för EU och USA, bör de de relevanta bestämmelserna betraktas som en del av förhandlingarna. Bestämmelser i SPS-kapitlet kommer att försöka bygga vidare på de viktigaste principerna i WTO-SPS-avtalet, inklusive kravet att båda sidors SPS-åtgärder baseras på vetenskap och internationella standarder eller vetenskapliga riskbedömningar, endast tillämpat i den utsträckning som är nödvändig för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa, samt utvecklas på ett öppet vis, utan onödigt dröjsmål. Avtalet ska också syfta till att inrätta samarbetsmekanismer vad gäller djurskydd mellan de båda parterna.

Tekniska föreskrifter, standarder och bedömning av överensstämmelse

Med utgångspunkt i parternas åtaganden enligt WTO-avtalet om tekniska handelshinder (TBT), ska parterna också fastställa bestämmelser som bygger på och kompletterar sådana bestämmelser, i syfte att underlätta tillgången till varandras marknader, samt inrätta en mekanism för förbättrad dialog och förbättrat samarbete för att hantera bilaterala TBT-frågor.

Målen med dessa bestämmelser är att skapa större öppenhet, transparens och konvergens i strategier för lagstiftning, krav och relaterade processer för utveckling av standards, liksom, bland annat, att minska överflödig och betungande testning och certifiering, främja förtroendet för våra respektive organ för bedömning av överensstämmelse, samt stärka samarbetet kring bedömning av överensstämmelse och standardiseringsfrågor globalt.

Samstämmighet i fråga om reglering

Avtalet kommer att omfatta övergripande dicipliner för regelmässig enhetlighet och öppenhet vad gäller utvecklingen och genomförandet av ändamålsenliga, kostnadseffektiva och mer kompatibla regler för varor och tjänster, inklusive tidig samrådan om viktiga bestämmelser, användning av konsekvensanalyser, utvärderingar, periodisk översyn av befintliga lagstiftningsåtgärder, samt tillämpning av god tillsynspraxis.

Sektoriella bestämmelser

Avtalet kommer att innehålla bestämmelser eller bilagor som innehåller ytterligare åtaganden eller åtgärder som syftar till att främja regelmässig kompatibilitet i specifika, ömsesidigt överenskomna varu- och tjänstesektorer, med målet att minska kostnader som härrör från skillnader i lagstiftningen i vissa sektorer, bland annat genom insatser som rör harmonisering av lagstiftning, likvärdighet eller ömsesidigt erkännande, där så är lämpligt. Detta bör innefatta specifika och konkreta bestämmelser och förfaranden inom sektorer av stor betydelse för den transatlantiska ekonomin, inklusive, men inte begränsat till, fordon, kemikalier, läkemedel och andra hälsoindustrier, informations- och kommunikationsteknik samt finansiella tjänster. Målet kommer vara att ta bort befintliga icke-tariffära handelshinder, hindra implementerandet av nya icke-tariffära handelshinder samt säkerställa marknadstillträde på en högre nivå än den som tillhandahålls genom avtalets övergripande bestämmelser. När det gäller finansiella tjänster bör förhandlingarna även syfta till gemensamma ramverk för tillsynssamarbete.

19. Avtalet ska också innehålla ett ramverk för att identifiera möjligheter samt för att leda det fortsatta arbetet med regleringsfrågor, däribland bestämmelser som ger en institutionell grund för att utnyttja resultaten av efterföljande diskussioner om regleringsfrågor i det övergripande avtalet.

20. Avtalet ska vara bindande för alla tillsynsmyndigheter och andra ansvariga myndigheter hos båda parter.

Bestämmelser

Immaterialrätt

21. Avtalet skall omfatta frågor som rör immaterialrätt.

22. Förhandlingarna bör i synnerhet beröra de områden som är mest relevanta för främjandet av utbytet av varor och tjänster med IP-innehåll, i syfte att minska kostnader och stödja innovationer. Förhandlingarna bör ge ökat skydd av EU:s viktigaste geografiska beteckningar (Geographical Indications) genom avtalet.

Handel och hållbar utveckling

23. Avtalet kommer att omfatta åtaganden från båda parter i fråga om de arbets- och miljömässiga aspekterna av handel och hållbar utveckling. Hänsyn kommer att tas till åtgärder för att underlätta och främja handel med miljövänliga och resurseffektiva varor, tjänster och tekniker, bland annat genom grön offentlig upphandling och stöttande av medvetna inköpsval bland kunder. Avtalet kommer också att innehålla bestämmelser med syfte att främja anslutning till, och effektivt genomförande av, internationellt överenskomna standarder på arbetsmarknads- och miljöområdet som en nödvändig förutsättning för hållbar utveckling.

24. Avtalet kommer att omfatta mekanismer för att stödja främjandet av anständigt arbete genom effektivt inhemskt genomförande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande arbetsnormer, enligt definitionen i 1998 års ILO-deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work) och relevanta multilaterala miljöavtal, samt förbättra samarbetet kring handelsrelaterade aspekter av hållbar utveckling. Vikten av genomförandet och tillämpningen bör också betonas. Avtalet bör även innehålla bestämmelser till stöd för internationellt erkända standarder för företagens sociala ansvar, liksom för bevarande, hållbar förvaltning och främjande av handel med lagligen erhållna och hållbara naturresurser, såsom timmer, djurliv eller fiskeresurser. Avtalet kommer att föreskriva övervakningen av genomförandet av dessa bestämmelser genom en mekanism som inkluderar det civila samhällets deltagande, så väl som en för att hantera eventuella tvister.

25. De ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna kommer att undersökas med hjälp av en hållbarhetskonsekvensbedömning (Sustainability Impact Assessment) som kommer att genomföras parallellt med förhandlingarna och slutföras före undertecknandet av ett slutgiltigt avtal.

Tull- och handelsunderlättande

26. Avtalet ska innehålla bestämmelser för att underlätta handeln mellan parterna, samtidigt som effektiva kontroller och bedrägeribekämpning säkerställs. I detta syfte skall avtalet bland annat inkludera åtaganden kring regler, krav, formaliteter och förfaranden för parterna i samband med import, export och transitering, på en hög ambitionsnivå som går utöver de åtaganden som förhandlas fram inom WTO. Dessa bestämmelser bör också bygga och komplettera tullsamarbetesbestämmelser i det befintliga avtalet mellan EU och USA som rör tullsamarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullärenden.

Handel och konkurrens

27.  Avtalet bör innehålla bestämmelser om konkurrenspolicies, inbegripet bestämmelser om antitrust, sammanslagningar och subventioner. Vidare skall avtalet behandla statliga monopol, statsägda företag och företag med särskilda eller exklusiva rättigheter.

Energi och råvaror

28. Avtalet kommer att innehålla bestämmelser som behandlar handels- och investeringsrelaterade aspekter vad gäller energi och råvaror.

Små och medelstora företag

29. Avtalet kommer att innehålla bestämmelser som behandlar handels- och investeringsrelaterade aspekter vad gäller Små och medelstora företag.

Kapitalrörelser och betalningar

30. Avtalet kommer att innehålla bestämmelser om fullständig liberalisering av löpande betalningar och kapitalrörelser, samt inkludera en frysningsklausul (en s.k. standstill clause). Det kommer att medföra avskiljande bestämmelser (t.ex. i händelse av allvarliga svårigheter för penning-och valutapolitiken, eller för tillsyn och beskattning), vilket kommer att ske i enlighet med bestämmelserna i EU-fördraget om fri rörlighet för kapital. Förhandlingarna skall beakta de känsliga frågor som är knutna till liberaliseringen av kapitalrörelser som inte är kopplade till direkta investeringar.

Transparens

31. Avtalet kommer att behandla frågor om transparens. I detta syfte kommer det att innehålla bestämmelser om:

– Åtagandet att samråda med berörda aktörer innan införandet av åtgärder med en effekt på handel och investeringar;

– Offentliggörandet av generella regler och åtgärder med inverkan på internationell handel och investeringar i varor och tjänster;

– Öppenhet vad gäller tillämpningen av åtgärder som påverkar internationell handel och investeringar i varor eller tjänster.

Andra bestämmelseområden

32. Avtalet kan innehålla bestämmelser om andra områden med anknytning till handel och ekonomiska förhållande där ömsesidigt intresse för att inkludera detta uttryckts under förhandlingarna.

Institutionella ramverk och slutbestämmelser

33. Institutionella ramverk

Avtalet kommer att inrätta en institutionell struktur för att säkerställa en effektiv uppföljning av åtagandena enligt avtalet, samt för att främja en stegvis uppnådd kompabilitet vad gäller regelsystem.

34. Tvistlösning

Avtalet kommer att omfatta en lämplig mekanism för tvistlösning, vilket kommer att säkerställa att parterna iakttar överenskomna regler.

Avtalet bör innehålla bestämmelser för ändamålsenlig problemlösning, såsom en flexibel medlingsmekanism.

Översatt av Li Eriksdotter Andersson

Advertisements

One thought on “EU:s läckta utkast till förhandlingsmandat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s